Donelaitis-seuran tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä
Donelaitis-seura ry.
Kaisaniemenkatu 10, 7.krs, 00100 Helsinki

info@donelaitis.fi
+358 45 105 881 5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Järjestösihteeri
Jenni Kallionsivu
info@donelaitis.fi
+358 45 105 881 5

3. Rekisterin nimi
Donelaitis-seuran yhteystietorekisteri

4. Rekisteröidyt
Rekisteri koostuu jäsenrekisteristä sekä yhteystietorekisteristä. Jäsenrekisteri sisältää henkilö-, yhteisö- ja kunniajäsenet. Yhteystietorekisteri sisältää yhteistyökumppaneiden sekä yhteystietonsa seuralle antaneiden yhteystiedoista.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Niitä käytetään Donelaitis-seuraa koskevaan viestintään.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyistä kerätään nimi ja yhteystiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Tietojen luovutuksia voidaan tehdä rekisteröityjen suostumuksella. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus
Henkilötietoja voivat käsitellä vain henkilöt, ioilla on tähän seuran hallituksen antama lupa.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja voidaan käsitellä, kunnes rekisteröity itse poistaa tietonsa. Jäsenrekisterin osalta tämä tapahtuu eroamalla seuran jäsenyydestä.

11. Tietojen käsittelijät
Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Valikko